Verkoopvoorwaarden TrioTicket
 
TrioTicket  verleent diensten voor evenementorganisatoren en consumenten bij het verkopen en verkrijgen van toegangsbewijzen voor evenementen. Op de verkoop en uitgifte van een toegangsbewijs zijn de algemene voorwaarden van de organisator van het betreffende evenement van toepassing. Deze algemene voorwaarden kunnen bij de evenement-organisator opgevraagd worden.  Bij verlies of diefstal kan de houder geen aanspraak maken op een vervangingsbiljet of terugbetaling van enige gelden. Door inontvangstneming van een toegangsbewijs ontslaat de houder TrioTicket van elke vorm van aansprakelijkheid. Een toegangsbewijs blijft eigendom van de evenementorganisator. Het is verboden een toegangsbewijs door te verkopen aan derden, of deze voor commerciële doeleinden aan derden te verstrekken. Een toegangsbewijs dient op aanvraag getoond te worden.   
 
Wat gebeurt er als een voorstelling wordt geannuleerd?
Trioticket is faciliterend in de online verkoop van toegangskaarten ten behoeve van en in opdracht van verschillende organisaties. Indien een voorstelling door de producent/organisator wordt geannuleerd word je z.s.m. geïnformeerd door TrioTicket of de organisator van het evenement, waarin de procedure wordt toegelicht.
Indien de organisator besluit tot restitutie van kaartgelden en de organisator hiervoor TrioTicket inschakelt, zal restitutie van kaartgelden die aantoonbaar aan Trioticket zijn voldaan plaatsvinden via ons. In geval van annulering zal uitsluitend de kaartprijs worden gerestitueerd. De bespreek- en transactiekosten vallen hier buiten.
 
Wat gebeurt er als een voorstelling wordt verplaatst?
Indien een voorstelling door de producent/organisator wordt verplaatst wordt er contact met je opgenomen waarin de opties worden toegelicht. In principe zijn de kaarten die je reeds in je bezit hebt automatisch geldig voor de nieuwe datum, tenzij anders door ons vermeld.
 
Kan ik mijn bestelling wijzigen of annuleren?
Kaarten die je koopt bij ons kun je niet ruilen. Totdat je betaling is gedaan, is het wel mogelijk een reservering ongedaan te maken. In dit geval dien je zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval vóór aanvang van de voorstelling contact met ons op te nemen.
 
Overige voorwaarden!
 • De organisator van een evenement is ten verantwoordelijk voor de doorgang van het evenement. Indien de doorgang niet plaatsvind is de organissatie verantwoordelijk voor de terugbetaling van de toegangsprijs.
 • TrioTicket kan eenmaal verkochte tickets niet terugnemen of omruilen.
 • TrioTicket neemt de wettelijke bedenktijd in acht. De uitzondering op deze regel is dat de levering van de dienst (bv. speeldatum) binnen deze wettelijke termijn valt.
 • TrioTicket kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gehouden voor enige schade die de houder van een toegangsbewijs lijdt door handelen of nalaten van evenementorganisator en/of derden.
 • TrioTicket is niet verantwoordelijk voor en verleent geen enkele garantie voor de kwaliteit en inhoud van het evenement en aanvaardt terzake geen enkele aansprakelijkheid.
 • TrioTicket is nimmer aansprakelijk voor schade ten gevolge van dood, letsel, ongevallen, kwetsing, verlies, beschadiging of diefstal veroorzaakt aan de consument tijdens of ten gevolge van een bezoek aan het evenement.
 • TrioTicket aanvaardt geen aansprakelijkheid voor fouten en/of onjuiste informatie op de TrioTicket internetsite.
 • TrioTicket behoudt zich te allen tijde het recht voor zonder opgaaf van redenen een bestelling / reservering te weigeren. Er kunnen zich tussentijds wijzigingen in het aanbod van toegangsbewijzen en evenementen voordoen die voor de bezoeker van de internetsite nog niet zichtbaar zijn. Indien een toegangsbewijs besteld wordt voor een evenement dat inmiddels uitverkocht of afgelast is, dan stellen wij u hiervan met een e-mail op de hoogte. De reservering zal niet worden uitgevoerd.
 • Gedurende de gehele reserveringsperiode, van aanvraag tot en met ontvangst van het toegangsbewijs, kan TrioTicket niet aansprakelijk worden gesteld voor welke vorm en mate van schade of verlies dan ook. Hieronder vallen ook alle vormen van schade en verlies die veroorzaakt worden door onjuiste of gedeeltelijk onjuiste informatie die op de TrioTicket internetsite wordt weergegeven en/of het niet of gedeeltelijk niet functioneren van elk onderdeel van deze internetsite.
 • De consument is zelf verantwoordelijk voor de juiste vermelding van de gegevens die noodzakelijk zijn bij het mogelijk maken van de creditcardbetaling via Internet en voor het verzenden van de bestelde tickets. TrioTicket is gerechtigd de door de consument opgegeven gegevens op juistheid te (laten) controleren. Het verstrekken van onjuiste of onvolledige gegevens kan leiden tot het niet toezenden van de ticket(s).
 • TrioTicket verstrekt slechts de ticket(s) indien en zodra autorisatie van de verschuldigde betaling is verkregen.
 • De persoonsgegevens die de consument bij de betaling verstrekt zullen worden behandeld conform het privacyreglement van TrioTicket. TrioTicket is gerechtigd persoonsgegevens ten behoeve van het kunnen uitvoeren en verwerken van de betalingsopdracht aan een derde te verstrekken.
 • In het geval van technische storingen van welke aard dan ook waardoor de creditcardbetalingen niet, niet juist of niet tijdig kunnen worden verwerkt en/of geautoriseerd, kan TrioTicket op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld. Door het tot stand komen van een Overeenkomst tussen de consument en TrioTicket accepteert de consument uitdrukkelijk en zonder voorbehoud de toepasselijkheid van deze aanvullende voorwaarden en de verkoopvoorwaarden. In het geval bepalingen in deze aanvullende voorwaarden afwijken van de bepalingen in de verkoopvoorwaarden, dan prevaleert het bepaalde in de verkoopvoorwaarden. In gevallen waarin deze aanvullende voorwaarden niet voorzien beslist TrioTicket.
 

Verbod doorverkoop e.d.

 • De klant is gehouden om het toegangsbewijs voor een evenement voor zichzelf te houden en derhalve niet op enigerlei wijze aan derden door te verkopen, ter verkoop aan te bieden of in het kader van commerciële doeleinden aan te bieden of te verstrekken.
 • De klant is jegens TrioTicket gehouden om op geen enkele wijze reclame of enige (andere) vorm van publiciteit te maken in verband met het evenement en ieder onderdeel daarvan.
 • De klant die zijn toegangsbewijs om niet en niet in het kader van commerciële doeleinden aan derden ter beschikking stelt is verplicht om de aan hem als klant opgelegde verplichtingen zoals verwoord in voorgaande leden van dit artikel ook op te leggen aan degene aan wie hij het toegangsbewijs ter beschikking stelt en staat er jegens TrioTicket voor in dat deze perso(o)n(en) deze verplichtingen nakomen.
 • Indien de klant zijn verplichtingen zoals verwoord in de voorgaande leden van dit artikel niet nakomt en/of daarvoor niet in kan staan, is de klant een direct opeisbare boete van € 10.000,- per overtreding aan TrioTicket verschuldigd en € 5.000,- voor iedere dag dat de overtreding heeft voortgeduurd en voorduurt onverminderd het recht van TrioTicket om van de klant bovendien nakoming en/of vergoeding van de geleden of nog te lijden schade te vorderen.
 
 
Overmacht.
 • Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming die niet aan TrioTicket of de organisator kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvatting voor haar rekening komt.
 • Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft TrioTicket in geval van overmacht het recht om de uitvoering van de bestelling van Koper op te schorten, zulks door dit schriftelijk aan Koper mee te delen en zulks zonder dat TrioTicket gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
 • In geval van overmacht bestaat er geen recht op resitutie van de toegangsprijs. De organisatie zal alles in het werk stellen om het evenemenet te verplaatsen naar een nieuwe datum.
 
Disclaimer Aansprakelijkheid
Deze internetsite is bestemd voor het verstrekken van evenementinformatie aan bezoekers van evenementen en/of klanten van TrioTicket. TrioTicket heeft de inhoud van deze internetsite met de grootst mogelijke zorg samengesteld, maar kan geen garanties geven met betrekking tot de aard of de inhoud van de informatie op deze website.