Verkoopvoorwaarden TrioTicket

 
Op de verkoop en uitgifte van een toegangsbewijs zijn de algemene voorwaarden van de organisator van het betreffende evenement van toepassing. Deze algemene voorwaarden worden vermeld op de website van de organisator
 
Bij verlies of diefstal kan de houder geen aanspraak maken op een vervangingsbiljet of terugbetaling van enige gelden. Door inontvangstneming van een toegangsbewijs ontslaat de houder TrioTicket van elke vorm van aansprakelijkheid. Een toegangsbewijs blijft eigendom van de evenementorganisator. Het is verboden een toegangsbewijs door te verkopen aan derden, of deze voor commerciële doeleinden aan derden te verstrekken. Een toegangsbewijs dient op aanvraag getoond te worden.
 
Bezoekers van evenementen kunnen vooraf gefouilleerd worden. Aan degene die zich hier niet aan onderwerpt kan de toegang worden geweigerd zonder recht op restitutie van enige gelden.
 
Terugbetalingen en omruilen van tickets verleent uitsluitend op verzoek van evenement organisator bemiddeling bij eventuele restitutie als gevolg van afgelasting of verplaatsing. De reserveringskosten per reservering en administratiekosten ter hoogte van € 2,50 per toegangskaart worden daarbij niet gerestitueerd. Deze kosten kunt u evt. verhalen op de organisatie.
 
Als een evenement door de organisator wordt geannuleerd geeft TrioTicket de organisator de mogelijkheid om binnen 14 dagen met een acceptabel alternatief te komen. TrioTicket bepaald in deze gevallen wat acceptabel is of niet. De consument is ten allen tijde vrij om gerbruik te maken van het alternatief. 
 
De organisator van een evenement is ten allentijde verantwoordelijk voor de doorgang van het evenement. Indien de doorgang niet plaatsvind is de organissatie verantwoordelijk voor de terugbetaling van de toegangsprijs. TrioTicket zal indien nodig hierin bemiddelen en is ook gerechtigd om de terugbetaling zelf te regelien indien er gerede twijfel is of de organisatie dit op een aanvaardbare wijze zal regelen.
 
TrioTicket kan eenmaal verkochte tickets niet terugnemen of omruilen. Alleen bij overlijdensgevallen of ziekenhuisopname is het aan TrioTicket te bepalen om van vorenstaande af te wijken.
 
TrioTicket neemt de wettelijke bedenktijd in acht. De uitzondering op deze regel is dat de levering van de dienst (bv. speeldatum) binnen deze wettelijke termijn valt.
 
TrioTicket kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gehouden voor enige schade die de houder van een toegangsbewijs lijdt door handelen of nalaten van evenementorganisator en/of derden.
 
TrioTicket is niet verantwoordelijk voor en verleent geen enkele garantie voor de kwaliteit en inhoud van het evenement en aanvaardt terzake geen enkele aansprakelijkheid.
 
TrioTicket is nimmer aansprakelijk voor schade ten gevolge van dood, letsel, ongevallen, kwetsing, verlies, beschadiging of diefstal veroorzaakt aan de consument tijdens of ten gevolge van een bezoek aan het evenement.
 
Voor het bestellen/reserveren van toegangsbewijzen via de internetservice van TrioTicket geldt verder:
 
TrioTicket aanvaardt geen aansprakelijkheid voor fouten en/of onjuiste informatie op de TrioTicket internetsite.
 
TrioTicket behoudt zich te allen tijde het recht voor zonder opgaaf van redenen een bestelling / reservering te weigeren. De internetsite van TrioTicket wordt regelmatig geactualiseerd. Er kunnen zich tussentijds wijzigingen in het aanbod van toegangsbewijzen en evenementen voordoen die voor de bezoeker van de internetsite nog niet zichtbaar zijn. Indien een toegangsbewijs besteld wordt voor een evenement dat inmiddels uitverkocht of afgelast is, dan stellen wij u hiervan met een e-mail op de hoogte. De reservering zal niet worden uitgevoerd.
 
Gedurende de gehele reserveringsperiode, van aanvraag tot en met ontvangst van het toegangsbewijs, kan TrioTicket niet aansprakelijk worden gesteld voor welke vorm en mate van schade of verlies dan ook. Hieronder vallen ook alle vormen van schade en verlies die veroorzaakt worden door onjuiste of gedeeltelijk onjuiste informatie die op de TrioTicket internetsite wordt weergegeven en/of het niet of gedeeltelijk niet functioneren van elk onderdeel van deze internetsite.
 
De consument is zelf verantwoordelijk voor de juiste vermelding van de gegevens die noodzakelijk zijn bij het mogelijk maken van de creditcardbetaling via Internet en voor het verzenden van de bestelde tickets. TrioTicket is gerechtigd de door de consument opgegeven gegevens op juistheid te (laten) controleren. Het verstrekken van onjuiste of onvolledige gegevens kan leiden tot het niet toezenden van de ticket(s).
 
TrioTicket verstrekt slechts de ticket(s) indien en zodra autorisatie van de verschuldigde betaling is verkregen.
 
De persoonsgegevens die de consument bij de betaling verstrekt zullen worden behandeld conform het privacyreglement van TrioTicket conform de Europeese AVG wetgeving. 

In het geval van technische storingen van welke aard dan ook waardoor de creditcardbetalingen niet, niet juist of niet tijdig kunnen worden verwerkt en/of geautoriseerd, kan TrioTicket op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld. Door het tot stand komen van een Overeenkomst tussen de consument en TrioTicket accepteert de consument uitdrukkelijk en zonder voorbehoud de toepasselijkheid van deze aanvullende voorwaarden en de verkoopvoorwaarden. In het geval bepalingen in deze aanvullende voorwaarden afwijken van de bepalingen in de verkoopvoorwaarden, dan prevaleert het bepaalde in de verkoopvoorwaarden. In gevallen waarin deze aanvullende voorwaarden niet voorzien beslist TrioTicket.
 
Voor uw eigen veiligheid kan de politie, beveiliging en organisatie extra allert zijn op uw eigendommen. Bij entree of tijdens een evenement is het mogelijk dat een veiligheidsmederwerker uw koffer of tas controleerd.
 
Verbod doorverkoop e.d.
-De klant is gehouden om het toegangsbewijs voor een evenement voor zichzelf te houden en derhalve niet op enigerlei wijze aan derden door te verkopen, ter verkoop aan te bieden of in het kader van commerciële doeleinden aan te bieden of te verstrekken.
-De klant is jegens TrioTicket gehouden om op geen enkele wijze reclame of enige (andere) vorm van publiciteit te maken in verband met het evenement en ieder onderdeel daarvan.
 
Disclaimer Aansprakelijkheid
Deze internetsite is bestemd voor het verstrekken van evenementinformatie aan bezoekers van evenementen en/of klanten van TrioTicket. TrioTicket heeft de inhoud van deze internetsite met de grootst mogelijke zorg samengesteld, maar kan geen garanties geven met betrekking tot de aard of de inhoud van de informatie op deze website.